Wednesday, December 15, 2010

CV90120

CV90120, BAE Systems UK. (Photo: BAE Systems)

CV90 Armadillo

CV90 Armadillo, BAE System UK. (Photo: BAE Systems)

CV90 Armadillo

CV90 Armadillo, BAE System UK. (Photo: BAE Systems)

CV90 Armadillo

CV90 Armadillo, BAE System UK. (Photo: BAE Systems)

CV90 Armadillo

CV90 Armadillo, BAE Systems UK. (Photo: BAE Systems)

CV90 Armadillo

CV90 Armadillo, BAE Systems UK. (Photo: BAE Systems)

CV90 Armadillo

CV90 Armadillo, BAE Systems UK. (Photo: BAE Systems)

CV9040

CV9040, BAE Systems UK. (Photo: BAE Systems)

Dardo

Dardo, Oto Melara Italy. (Photo: Oto Melara)

Ariete

Ariete, Oto Melara Italy. (Photo: Oto Melara)

Ariete

Ariete, Oto Melara Italy. (Photo: Oto Melara)